مصرف بهینه آب

آشنایی با سامانه آموزشی

سونرژی

در این سامانه مسیر یادگیری مختص هر گروه مخاطب طراحی می شود. به عبارت دیگر سامانه سونرژی به عنوان یک سیستم آموزش تطبيقي، برمبنای سبک های يادگيري متفاوت مخاطبین و با راهبرد افزایش مشارکت موثر و تعامل فراگیر در امر آموزش و فراهم آوردن بستر انتخاب مسیر آموزش، فرآیند آموزش-یادگیری را تسهیل می نماید.
بلاگ
دوره ها
دوره های من
سایر